top of page

Rijden tegen Kanker
Algemene Voorwaarden:

 1. Deelnemers aan Rijden tegen Kanker zijn zelf verantwoordelijk voor de verzekering van de auto en hun goederen waarmee ze deelnemen aan de rally. Deelnemers zijn eveneens zelf verantwoordelijk voor een inzittendenverzekering, een persoonlijke WA-verzekering en een geldige APK van het motorvoertuig waarmee wordt deelgenomen. Er is geen tijdselement verbonden aan de rally.

 2. De organisatie van Rijden tegen Kanker (lees: Stichting Rijden tegen Kanker) kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de auto en/of eventuele persoonlijke bezittingen van de deelnemers en/of persoonlijk letsel.

 3. Deelnemers dienen zich vanzelfsprekend te houden aan algemene verkeersregels en maximum snelheden. Eventuele verkeersovertredingen zijn voor eigen risico.

 4. Het inschrijfgeld voorziet in een startbewijs voor de equipe en deelname aan het diner en feest voor twee personen.

 5. De inschrijving van deelname aan Rijden tegen Kanker is pas voltooid na het ontvangen van het inschrijfgeld.

 6. Mocht u na het voldoen van het inschrijfgeld onverhoopt toch niet kunnen meedoen, dan is er geen terugbetaling van het inschrijfgeld mogelijk.

 7. De organisatie van Rijden tegen Kanker behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren in geval van geconstateerde onveilig en/of onverantwoordelijk (weg)gedrag.

 8. De organisatie organiseert het evenement Rijden tegen Kanker op vrijwillige basis. Alle inkomsten zullen na aftrek van de kosten geschonken worden aan KWF Kankerbestrijding.

 9. De uitslag van de jury van Rijden tegen Kanker is bindend en daarover kan achteraf niet worden gecorrespondeerd.

 10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

 11. Rijden tegen Kanker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 

  1. Onder overmacht wordt mede verstaan, doch niet daartoe beperkt, elke externe omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop Rijden tegen Kanker geen invloed uit kan oefenen, doch waardoor Rijden tegen Kanker niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

  2. In het bijzonder geldt als overmacht oorlog, oorlogsgevaar, epidemie, oproer, werkstaking, ernstige transportmoeilijkheden, het recente overlijden van iemand van het koninklijk huis, een lid of een erelid van het Utrechtsch Studenten Corps, de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging / Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten te Utrecht, Leidse Studenten Vereniging Minerva, het Delftsch Studenten Corps, Rotterdamsch Studenten Corps en Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging, of de burgemeester van Rotterdam, Utrecht, Delft of Leiden, of van het bestuur van de universiteit en ongeschikte weersomstandigheden.

  3. Indien een evenement wegens overmacht stilgelegd, gewijzigd, verplaatst dan wel afgelast moet worden, zal Rijden tegen Kanker de reeds betaalde gelden voor toegangsbewijzen restitueren tot het eventuele positieve saldo dat overblijft na verrekening van de gemaakte kosten van het evenement. Hierbij wordt rekening gehouden met het bedrag dat de eventueel voor het evenement afgesloten verzekering uitkeert.

  4. In geval van stillegging, afgelasting, wijziging dan wel verplaatsing van een evenement als gevolg van overmacht is Rijden tegen Kanker niet gehouden tot enige schadevergoeding.

 12. Alle deelnemers van Rijden tegen Kanker zijn boven de 18 jaar.

 13. Mocht de deelnemende leden van het team uit andere personen bestaan dan uit de inschrijvingslijst blijkt te zijn, dan dient de equipe of het team van te voren contact op te nemen met de organisatie van Rijden tegen Kanker om hen van de wijziging op de hoogte te stellen.

 14. De organisatie van Rijden tegen Kanker beslist of een auto voldoet aan de “speciale auto” eisen die zij stellen.

 15. Deelnemers, zowel bestuurder als bijrijder, kunnen met naam en foto van de deelnemende auto worden geplaatst op de website van Rijden tegen Kanker onder “Deelnemers”, tenzij de deelnemer expliciet anders aangeeft.

 16. Deelnemers geven de organisatie van Rijden tegen Kanker toestemming om een deel van hun inschrijfgeld direct aan KWF Kankerbestrijding te doneren.

 17. Het deel van de inschrijving dat als gift zal worden beschouwd is: voor een gehele equipe €185,00 (en voor een eventuele extra bijrijder + avondprogramma €92,50). Dit bedrag zal volledig worden gedoneerd aan KWF.

bottom of page